Säkerhetsklasser fönster och dörrar.

Säkerhetsklasser fönster och dörrar.

Glasade konstruktioner – skydd mot inbrott

När det gäller krav på glas och dess anslut- ande konstruktion för infästning (karm/båge) avseende mekaniskt skydd mot inbrott finns det tre olika regelverk som åberopas:

  • Svenska stöldskyddsföreningens norm SSF 200:4, (tidigare RUS)
  • Den gamla men alltjämt gällande svenska standarden SS 81 73 45 Dörrar – Inbrottsskydd – Klassindelning, krav och provning
  • Europastandarden SS-ENV 1627 Fönster och Dörrar – Inbrottsskydd – Krav och klassindelning.Det råder på vissa punkter en stor oklarhet om hur dessa dokument ska tolkas vid prak- tisk tillämpning och kravställande. Denna artikel är skriven för att redovisa vår tolkning som specialistkonsult för glasade konstruk- tioner och även ge goda råd till utförande.

Vad gäller om skyddsklass enligt ssF 200:4 FöreskriVs?

Skyddsklass anger det totala mekaniska inbrottsskyddet för en verksamhet. I en fastighet kan olika krav på skyddsklass förekomma i olika delar. Det finns tre skyddsklasser, 1-3 där skyddsklass 1 har det lägsta och 3 det högsta skyddskravet.

Skyddsklass 1 – Kan gälla för verksamhet med ingen eller ringa stöldbegärlig egendom.

Skyddsklass 2 – Kan gälla för verksamhet med större mängd stöldbegärlig egendom än skyddsklass 1. Skyddsklass 2 är den vanligaste skyddsklass och gäller vid exempelvis kontor.

Skyddsklass 3 – Kan gälla för verksamhet med huvudsak- lig inriktning på stöldbegärlig egendom. Skyddsklass 3 gäller för exempelvis kapitalvarubutiker.

Vid totalbedömning vilken skyddsklass som ska gälla kan exempelvis försäkringsbolag eller annan kravställare i vissa fall ställa ytterligare tilläggskrav på skyddet.

Skyddskraven omfattar lokalens omslutningsyta med vilken avses lokalens avgränsning mot andra lokaler i bygg- naden samt ut mot det fria.

Fördjupad information

För mer information, ladda ner vår pdf här.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Prata med en av vår experter för att få veta mer om vårt kvalitetsarbete.

08-771 77 55