–  V I S S E L B L Å S A R T J Ä N S T  –
–  VISSELBLÅSARTJÄNST  –

Vår visselblåsartjänst.

Vår visselblåsar-
tjänst.

Vi på Fog & fönster strävar efter öppet företagsklimat med hög affärsetik och öppen dialog. Medarbetare, kunder och leverantörer kan därför använda sig av vår visselblåsartjänst.

Vi är hållbara och ansvarsfulla
Vårt företag strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och hög affärsetik. Vi värdesätter säkerheten och respekten för alla som berörs av vår verksamhet.

Vår visselblåsartjänst
Vår visselblåsartjänst finns till för att fånga upp tidiga varningssignaler och därigenom minska risker. Det är ett viktigt verktyg för att främja höga etiska standarder och upprätthålla ett högt förtroende för oss som bolag.

Visselblåsartjänsten kan användas för att varna om incidenter, händelser eller felaktigt agerande som kan påverka medarbetare, vår organisation, samhället eller miljön.

Medarbetare och andra uppmuntras att rapportera misstänkta fall av tjänstefel eller oetiskt beteende inom Fog & Fönster som hanteras utav moderbolaget Corteco. Anmälan kan innehålla information om brott, oegentligheter och kränkningar – eller andra handlingar som strider mot EU-lagar eller nationella lagar, inom ett arbetsrelaterat sammanhang.

Du behöver inte ha några bevis som styrker dina misstankar, men all rapportering måste göras i god tro.

Vår visselblåsartjänst möjliggör helt anonym rapportering av eventuella problem eller potentiella brister i efterlevnad via en extern aktör. Det är viktigt att inkludera information om var den aktuella incidenten inträffade och vem den berör.

Hur det fungerar

  • Inlämnad uppgift kommer att hanteras, utredas och följas upp ordentligt och diskret med möjlighet till anonymitet och konfidentialitet under hela processen.
  • Om du rapporterar via vårt webbaserade verktyg kan du följa ditt ärende via portalen
  • Det är frivilligt att dela dina personuppgifter, men kom ihåg att detta gör dig icke-anonym
  • Alla slags repressalier mot en visselblåsare är ett brott mot Fog & Fönsters uppförandekod och kommer inte att tolereras

Vill du rapportera
in något?

Vill du rapportera
in något?

Här använder du vår visselblåsartjänst
via vårt moderbolag Corteco.

Här använder du vår
visselblåsartjänst via vårt
moderbolag Corteco.