–  K V A L I T E T S-  &  M I L J Ö A R B E T E  –

Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljöarbete i ett lärande företag

Att jobba strukturerat med kvalitet och arbetsmiljö har varit en av grundstenarna i Fogens utveckling. Sedan ett par, tre år tillbaka har det arbetet intensifierats i och med att företaget valt att certifieras enligt byggbranschens kvalitetsledningssystem BF9K.

Fog & Fönsterservice bygger sitt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete inom följande ramar:

  • Krav i lagar och förordningar
  • Kunders krav och önskemål
  • Våra egna krav och önskemål
  • Riskhantering

Vår kvalitetspolicy
Vi har som ledstjärna att vara ett lärande företag, ett företag där vi ständigt strävar efter att jobba klokare och bättre. Där misstag ”tillåts” och ses som en möjlighet till lärande och utveckling.

Kvalitet ses som ett helhetsbegrepp innefattande allt vi gör, internt eller gentemot kund, stort som smått. Våra kunder, anställda och andra intressenter ska veta att vi anstränger oss hårt för att leverera kvalitet i alla led och att vi, när vi begår misstag, tar ansvar för att ställa saker till rätta och tar lärdom av det som gjorts mindre bra.

Varje vecka har vi ett produktionsmöte där hela verksamheten representeras och diskuteras, där svårigheter och problem tas upp med syftet att hitta lösningar och förhindra att de upprepas.

Vår miljöpolicy
Fog & Fönsterservice ska i alla led bedriva sin verksamhet med utgångspunkt från minsta möjliga miljöpåverkan och långsiktigt verka för – och bidra till – att förståelse för miljöproblemen skapas hos våra kunder och samtliga medarbetare inom företaget. Ständig förbättring ska vara utgångspunkten.

Medarbetarna på Fog & Fönster ska vara väl medvetna om företagets miljöpolicy och aktivt delta i företagets  strävan att hålla en hög miljöprofil.

Företaget ska verka för att medarbetarna åtnjuter en så god arbetsmiljö som möjligt och vi ska vara ett föredöme för branschen i övrigt.

Vår arbetsmiljöpolicy
En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Fog & Fönster. Målsättningen med företagets arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för sina medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

Ambitionen är att vara en så ambitiös och bra arbetsgivare att vi kan attrahera och behålla branschens bästa medarbetare och att stolta kunna visa våra uppdragsgivare och samarbetspartners hur vi jobbar med personal- och arbetsmiljöfrågor.

Var vi än är
Fogens anställda är verksamma i flera olika miljöer; på sitt egna kontor, på verkstad, i våra kunders hem, på glasmästeri samt ute på entreprenader och byggarbetsplatser av olika karaktär. De skilda miljöerna ställer olika krav på arbetsmiljöarbete som alla måste tillgodoses.

Fogen utvärderar löpande företagets insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Arbetets krav ska anpassas till människans förutsättningar i såväl fysiskt som psykiskt avseende. Åtgärder som förbättrar arbetsmiljön ger positiva effekter för såväl den enskilde som företaget.

Uppgiften att skapa en god arbetsmiljö ställer stora krav på såväl företaget som medarbetaren. Arbetsmiljöverksamheten är en för företaget och de anställda gemensam angelägenhet. Den ska bedrivas i samverkan där alla har ansvaret att medverka.

Bevakning och utveckling av arbetsmiljön ska utgöra en naturlig del i alla verksamheter inom företaget. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också veta hur man kan undvika dessa risker.

Ansvarsfördelning
Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Det är arbetsgivaren som är skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall och i övrigt skapa en god arbetsmiljö.

VD har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön och ska tillse att ansvar och befogenheter förs ut i företaget på ett sådant sätt att arbetsmiljöarbetet kan bedrivas verkningsfullt.

Avdelningsansvariga har inom sina respektive verksamheter, ansvar för att ett aktivt arbetsmiljöarbete bedrivs och att förutsättningar ges för att så långt som möjligt lösa arbetsmiljöfrågorna på den nivå där de uppkommer.

Alla anställda har ett arbetsmiljöansvar genom att till exempel följa skyddsföreskrifterna och påpeka risker eller brister i arbetsmiljön för sin närmaste chef.

Samarbete
För att skapa en god arbetsmiljö krävs ett nära och kontinuerligt samarbete mellan företaget och de anställda. Företagets Skyddsombud och Skyddskommitté har viktiga roller men övertar inte arbetsgivarens ansvar.

Mål
Det övergripande målet för arbetsmiljöarbetet är att åstadkomma en långsiktigt effektiv verksamhet som samtidigt innebär en god fysisk och psykisk hälsa samt trivsel och arbetstillfredsställelse för samtliga anställda och som minimerar risken för att olycksfall uppstår.

Riktlinjer
För att uppnå en arbetsmiljö som motsvarar målet gäller att:

  • Alla ansvariga chefer och övrig personal deltar i och arbetar enligt Fog & Fönsters Arbetsmiljöplan som beskriver företagets tillämpning av det Systematiska Arbetsmiljöarbetet som åligger företaget. Detta arbete ska ständigt utvärderas och förbättras.
  • Ingen anställd ska utsättas för kränkande särbehandling som till exempel mobbning, psykiskt våld, social utstötning eller trakasserier.
  • Ingen får vara alkohol- eller drogpåverkad under arbetstid. Alla anställda är skyldiga att, om någon är påverkad av alkohol eller andra droger, omedelbart anmäla det till sin närmaste chef som ansvarar för att nödvändiga åtgärder vidtas.
  • Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsfrågor ska ingå som en viktig del i arbetsmiljöarbetet. Målet är att den anställde så snart som möjligt ska kunna komma tillbaks till sin arbetsplats. Vid behov ska extern expertkunskap anlitas.
  • Alla anställda ska ges de kunskaper, färdigheter och praktiska möjligheter som krävs för att aktivt medverka i arbetets utformning.
  • Ansvarsfördelning och befogenheter är klart formulerade och kända.

Vill du veta mer?

Prata med en av vår experter för att få
veta mer om hur vi kan hjälpa dig och
din bostadsrättsförening.

08-771 77 55