Arbetsmiljöarbete – språk och jargong på jobbet.

I Fogens arbetsmiljöpolicy står bland annat:

  • att ”…en god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga…”.
  • att ”…målsättningen med företagets arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för sina medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs”.
  • samt att ”… ambitionen är att vara en så ambitiös och bra arbetsgivare att vi kan attrahera och behålla branschens bästa medarbetare”.

Eftersom vi menar allvar med det vi säger så har vi sedan något år tillbaka börjat mäta hur medarbetarna uppfattar arbetsklimatet, språket och jargongen på firman. Det visade sig att vi har en bra arbetsmiljö – men som kan bli bättre.

Den medarbetarundersökning som vi genomför, visar att vi får mycket bra omdömen vad gäller hur väl man trivs på firman. På påståendet ”Totalt sett tycker jag att Fogen är en bra arbetsgivare”, gav 96,8% svaret fyra och fem på en femgradig skala, där fem betyder ”instämmer helt”.

Men trots att resultatet visar att trivseln är mycket god, så säger mer än hälften av de anställda att man inte alltid känner sig helt bekväm med språket och jargongen på arbetsplatsen. Det ville vi göra något åt!

Tillsammans med projektet ”En byggbransch för alla” har vi genomfört ett seminarium och haft genomgång med personalen om just språk och jargong på arbetsplatsen.

Projektet drivs av Byggnads, med följande målsättning:

”Projektet vill ge fler kvinnor och män chansen till en långsiktig och hållbar anställning inom byggsektorn. Med riktad kompetensutveckling för anställda inom byggsektorn som idag saknar nödvändig kompetens ska projektet både bidra till att matcha branschens växande behov, bryta könssegregationen och bristen på mångfald samt bidra till att skapa en mer jämställd och inkluderande byggbransch.”

Seminariet vi hade, som leddes av Paula Lejonkula från projektet, informerade oss om hur det kan se ut idag på byggarbetsplatser, vad lagstiftningen säger, samt vad som är arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter.

Vi fick också tillfälle att i grupper, tänka till själva om hur vi agerar i olika situationer, vad vi kan göra och hur vi vill utveckla Fog & Fönster.

Det var väldigt stimulerande och den allmänna uppfattningen är att seminariet har utvecklat oss.

Superkul!

Vill du veta mer?

Prata med en av vår experter för att få
veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

08-771 77 55